PRAVIDLA SOUTĚŽE „Síla příběhu vítězí 26.09.2022“

Této soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18ti let a splňující podmínky uvedené v těchto pravidlech! 

1. Organizátor

Organizátorem této akce je společnost Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o., se sídlem Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, IČ: 24723729, spisová značka: C 168950 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“). 

2. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let s bydlištěm nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže. Soutěžní příspěvek může být pouze jen jeden na jeden profil sociální sítě Facebook. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru či osoby blízké k Organizátorovi, a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Obsah a trvání soutěže, výběr výherců.

Do soutěže se zapojíte, pokud odpovíte na 4 otázky publikované na oficiální Facebook stránce. Obsah odpovědi na sociální síti musí být spojený s vaším názorem, recenzí nebo hodnocením (dále jen “Dílo soutěžícího) doplňku stravy GlobiFer forte. Po odeslání Díla soutěžícího následuje schvalovací proces. Tento proces může trvat déle jak 24 hodin a probíhá pouze v dnech pondělí až pátek. 

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící (a nezveřejnit/smazat jejich příspěvky), kteří nesplňují pokyny, uvedené v těchto pravidlech, jejichž soutěžní příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy anebo budou porušovat zákonná práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví – autorská práva k uveřejnění/zveřejnění obsahu. Soutěžící se zavazuje, že Dílo soutěžícího nebude obsahovat vulgární jazyk, rasismus nebo se nebude vyjadřovat negativně o doplňku stravy GlobiFer forte. 

Soutěž trvá od 26.09. 2022 od 6:00 do 26.10. 2022 do 23:59. Výhercem se stává ten soutěžící, který splnil všechny podmínky pro účast v soutěži, a zároveň byl jeho soutěžní příspěvek na dané téma vybrán jako jeden z vítězných odbornou porotou, kterou určí Organizátor. Bude vybráno celkem 10 výherců a to ze všech soutěžních příspěvků dohromady. Výherci budou zveřejněni na webové stránce GlobiFer.cz a jejích případných podstránkách a také na oficiálním Facebookovém profilu doplňku stravy GlobiFer forte. 

Vítězové budou kontaktováni prostřednictvím sociální sítě Facebook. Soutěžící má 2 pracovní dny na to, kdy musí svůj nárok na výhru uplatnit a to odpovědí na e-mail o výhře.

4. Výhra

Deset krabiček GlobiFer forte rozdělených dle umístění.

  1. Místo = 3 krabičky GlobiFer forte.
  2. Místo = 2 krabičky GlobiFer forte.
  3. – 7. Místo = 1 krabička GlobiFer forte.

5. Doručení výhry

Výherce musí svůj nárok na výhru uplatnit do dvou pracovních dnů od doby, kdy byl v souladu s čl. 3 těchto pravidel označen za výherce a to soukromou zprávou na e-mailovou adresu výherce, kterou uvedl prostřednictvím soutěžního formuláře.

Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Výherce souhlasí s tím, že pokud se Organizátorem nedohodne jinak, musí si výhru osobně převzít na adrese sídla Organizátora Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika, a to nejpozději do 2 měsíců od skončení soutěže. Pokud se výherce neohlásí v dané lhůtě v souladu s těmito pravidly nebo nepřevezme výhru v dané lhůtě, jeho právo na získání výhry zaniká a výhra propadá ve prospěch Organizátora. 

6. Práva a povinnosti soutěžících 

Za platný soutěžní příspěvek a tedy i registraci do soutěže se bude považovat pouze takový příspěvek, který splňuje podmínky uvedené v čl. 3 těchto pravidel. Soutěžní příspěvky, které nebudou v souladu s pravidly nebo budou vyplněny jinde, jinak, mimo časový rámec stanovený v čl. 3 těchto pravidel či vyplněny po ukončení soutěže, nebudou považovány za platné. 

Odesláním a zveřejněním soutěžního příspěvku (tj. registrací do soutěže) soutěžící potvrzuje a odpovídá za to, že je autorem soutěžního příspěvku, ke kterému vykonává v plném rozsahu všechna práva, že neporušuje vlastnická, autorská ani jiná práva třetích osob, a že souhlasí s následným využitím jeho příspěvku pro marketingové účely Organizátora provozované na Facebook stránce https://www.facebook.com/globiferforte a sociálních sítích, a to bez nároku na jakoukoli úplatu. 

Soutěžící dále odpovídá rovněž za to, že jeho soutěžní příspěvek neobsahuje žádný nelegální, vulgární či jiný nevhodný obsah. Soutěžní příspěvky s obsahem dle předchozí věty budou ze soutěže automaticky vyřazeny a smazány. Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži a s případným převzetím výhry. Zasláním soutěžního příspěvku do soutěže uděluje soutěžící Organizátorovi bezplatnou nevýhradní licenci k Dílu soutěžícího, a to ke všem známým způsobům užití, teritoriálně, místně, množstevně neomezenou, a časově omezenou pouze po dobu trvání majetkových práv soutěžícího, včetně práva Organizátora Dílo soutěžícího jakkoliv modifikovat, upravovat, měnit, zpracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných apod. Organizátor je oprávněn tuto licenci dále podlicencovat či postoupit třetí osobě. Organizátor není povinen licenci využít. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a příjmení nebo přezdívku uvedenou v soutěžním formuláři výherce s uvedením výhry, a to v rámci všech svých marketingových aktivit. 

Soutěžící vstupem do soutěže potvrzuje, že se zveřejněním svého jména, příjmení nebo přezdívky a výhry souhlasí. Soutěžící dále vstupem do soutěže uděluje časově neomezené svolení, se šířením jeho Díla soutěžícího, a to pro marketingové účely Organizátora v souvislosti s touto soutěží a i mimo soutěž, a to bez nároku na jakoukoliv úplatu.

Soutěžící bere na vědomí, že pokud v souladu s právním řádem odvolá své svolení bez rozumného důvodu či z důvodu podstatné změny okolností, nahradí odvolávající a Organizátorovi škodu z tohoto odvolání vzniklou. Licenci a souhlas uvedený v tomto článku soutěžící poskytuje i k veškerým dalším autorským dílům, které ve spolupráci s Organizátorem na základě účasti v této soutěži vzniknou, a to bez nároku na jakoukoliv úplatu. 

7. Práva a povinnosti Organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v čl. 4 těchto podmínek soutěže nebude moci být výherci předána v souladu s těmito podmínkami soutěže. 

Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným soutěžícím důvody, proč jejich Soutěžní příspěvky nepovažuje za výherní.

8. Osobní údaje

Organizátor soutěže uchovává ve své databázi následující údaje

  1. Jméno, Příjmení nebo přezdívka
  2. email
  3. Dílo soutěžícího.

Organizátor soutěže se zavazuje osobní údaj “email” smazat 31 dnů od ukončení soutěže. Zároveň osobní údaj “email” bude využit pouze ke kontaktování výherce a nebude nikde zveřejněn. Všechny osobní údaje budou uloženy na serveru Microsoft Exchange po dobu výše zmíněnou. Osobní údaje nefigurují v žádné webové MySQL ani podobné databázi. 

V případě, že si soutěžící přeje být vymazán dříve, musí kontaktovat Organizátora soutěže na e-mailu info@richtergedeon.cz. Pokud soutěžící požádá o výmaz v době, kdy soutěž nebyla ukončena, jeho Dílo soutěžícího se stává neplatným a bude neprodleně smazáno. 

9. Závěrečná ustanovení

Výhru není možné směnit za finanční hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Organizátor soutěže je oprávněn v případech, kdy má podezření, že se soutěžící dopustil podvodného jednání za účelem získání výhry v rámci soutěže, požadovat další ověření pro určení nároku na výhru.

Soutěžící je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10ti dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zda-li soutěžící splnil či nesplnil veškerá pravidla pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo nárok na výhru odepřít. V případě, že Organizátor bude mít důvodné podezření na podvodné jednání soutěžícího za účelem získání výhry v rámci soutěže, má Organizátor právo takového soutěžícího ze soutěže vyloučit a to bez nároku na výhru. 

Registrací vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Organizátor si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž zrušit či ukončit. 

Organizátor je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Globifer.cz. 

V případě, že soutěžící nebude se změnou pravidel soutěže souhlasit, bude oprávněn svou účast v soutěži ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi na emailovou adresu info@richtergedeon.cz anebo telefonicky na čísle +420 736 502 994. Toto telefonní číslo je možno kontaktovat v pracovní dny od 9:00 – 15:00.
Tato pravidla soutěže budou po celou dobu trvání soutěže uloženy v sídle Organizátora a dále zveřejněny na: https://globifer.cz/pravidla-souteze-sila-pribehu-vitezi-26-09-2022/. V případě jakýchkoli nejasností se tato soutěž řídí českým právem.